لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخنام دیگرت عشق:


"تو"

صاحب شانه‌های خمیده‌ام

نمی‌دانی،

تمام لحظه‌های دارآویزِ من،

تمام قصه‌هایم با تو شروع می‌شوند!


نمی‌دانی،

وحشی می‌شوم وقتی نگاهم می‌کنی،

نفس‌هایم روی گردنت قفل می‌شوند!


کاش تمامِ شب می‌بوسیدمت....


مطلب از این قرار است:

"تو"

آن سکوتِ دم فرو بسته‌ای که بی‌تابم می‌کنی،

لب‌ها و چشمانی تیره‌ایی!

تاکستانی تو

که خواب را از چشمان خسته‌ام دور می‌کنی!


ای نامِ دیگرت عشق،

نمی‌دانم گلِ سرخ با لب‌هایت چه نسبتی دارد

که تا نامم را می‌آوری

همه‌ی مهربانی‌ها در حنجره‌ام دَف می‌زنند!


نمی‌دانم رایحه‌ی خوشِ کدام سحری

که تا در من دمیده می‌شوی محو تماشایت می‌شوم.....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشتِ من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"می‌زار

/ 0 نظر / 45 بازدید